APA Citation

He, X., Zhao, F., Bao, D., Li, Z., Lu, M., Crosby, J., Fan, Z., Sun, D., Min'an, W., Schultz, J., & Shucheng, Z.He Xiangyu: = He Xiang yu. Berlin: DISTANZ Verlag.

ISBD Citation

He Xiangyu : = He Xiang yu / coordination: Zhao Fan ; texts: Bao Dong, Li Zhenhua, Lu Mingjun, Sun Dongdong, Wang Min'an ; translations: Jeff Crosby, Jillian Schultz, Zhu Shucheng . — Berlin : DISTANZ Verlag. — 270 Seiten; Illustrationen; 28.5 cm x 23.5 cm. — ISBN 3954761327, 9783954761326

MLA Citation

He, Xiangyu, et al. He Xiangyu: = He Xiang Yu.Berlin: DISTANZ Verlag.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.