Further processing options

jin dan zheng li da quan wu zhen pian zhu shu

Authors and Corporations: zhang bo duan (Author), weng bao guang (Author), dai qi zong (Author), han chan zi (Other)
Title: jin dan zheng li da quan wu zhen pian zhu shu
金丹正理大全悟真篇註疏 3卷 [(北宋)張伯端譔]; (南宋)翁葆光註; (元)戴起宗疏; (明)涵蟾子編輯
Title Note: 金丹正理大全悟真篇注疏 ; 悟真篇注
wu zhen pian zhu
Language: Chinese
published:
[China] 嵩秀堂藏板 明萬曆十九年 (=1591)刊
Online-Ausgabe. Berlin Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz 2013
Series: dao shu quan ji zhen ben / yan he zhou
jin dan zheng li da quan / han chan zi
Item Description: 綫裝 1 冊; 25,7 cm, 版框 20,5 x 14,2 cm, 11行, 22字, 小字雙行同, 白口, 上下單邊左右雙邊, 單黑魚尾, 版心上題《道書全集》 , 中題《悟註》及卷次 , 下題頁碼 ; 道書全集》第8冊 (第2函, 第3冊) ; Reissue of a compilation which has been attributed to Yan Hezhou 閻鶴洲, publisher of the 1591 ed. A Daoshu quanji with the same contents was published in 1538 by Zhou Fan 周藩 ; 冊封面書名題《悟真篇註》- 有墨筆圈點與眉批 ; 出版者據扉頁 (Libri sin. N.S. 538 第1冊)