Further processing options

da qing quan shu

Authors and Corporations: shen qi liang (Author)
Title: da qing quan shu
Daicing gurun i yooni bithe = 大清全書 14卷 (清) 沈啟亮 輯
Title Note: 大清全书
Language: Manchu
Chinese
published:
jing du 康熙癸亥(= 1683)
Online-Ausg.. Berlin Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz 2012
Item Description: Online-Ressource (線裝 14冊 2函); 白口, 四周雙邊, 單魚尾, 版心上題滿文書名, 中題滿文目次, 下題頁碼 ; Text. chines. u mand ; 扉頁鐫 「康熙癸亥初刻」、 「京都西河沿宛羽斎李伯龍書坊發兌」、 「婁東沈弘照定本」