APA Citation

Zhonghua-Minguo-guoji-shouzhi-pinghengbiao-jibao: = Balance of payments quarterly, Republic of China (Taiwan). ([2022]-). Taipei: Fai-Nan Perng.

ISBD Citation

Zhonghua-Minguo-guoji-shouzhi-pinghengbiao-jibao : = Balance of payments quarterly, Republic of China (Taiwan) / Zhongyang Yinhang Jingji Yanjiuchu bianji faxing . — Taipei : Fai-Nan Perng, [2022]-. — Online-Ressource

MLA Citation

Zhonghua-Minguo-guoji-shouzhi-pinghengbiao-jibao: = Balance of Payments Quarterly, Republic of China (Taiwan).Taipei: Fai-Nan Perng, [2022]-.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.