Further processing options
local holding

Chao xian zhan chang su xie ji

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Gu, Yuan (Artist), Xi, ye (Artist), Luo, Gongliu (Artist), Gao, Hong (Artist), Xin, mang (Artist), Liu, lun (Artist), Wu, Bi duan (Artist), Hou, Yimin (Artist)
Title: Chao xian zhan chang su xie ji Gu yuan, Xi ye, Luo Gong liu, Gao Hong, Xin mang, Liu lun, Wu Bi duan, Hou Yi min zuo
朝鮮戰場速寫集 古元, 西野, 羅工柳, 高虹, 辛莽, 劉崙, 伍必端, 候逸民作
Language: Chinese
published:
Bei jing Chao hua mei shu chu ban she 1954
北京 朝花美術出版社 1954
Item Description: 79 Seiten; 25 cm